Privacyverklaring plaatselijke Landelijke Gilde

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de plaatselijke Landelijke Gilde die deze website beheert. Deze plaatselijke Landelijke Gilde wordt verder aangeduid met ‘de plaatselijke afdeling’, ‘wij’ of ‘ons’. Wij – onze plaatselijke afdeling – vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van leden of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd. Deze versie van de privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten, waaronder de aangeboden diensten van de plaatselijke Landelijke Gilde die deze website beheert.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Onze plaatselijke Landelijke Gilde verzamelt en bewaart gegevens van leden en van niet-leden in het kader van onze plaatselijke activiteiten (bv. fiets- of wandeltochten, lezingen, cursussen en opleidingen etc.). Voor het beheer van de algemene ledengegevens werken we samen met Landelijke Gilden vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0410.028.601, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Diestsevest 40, 3000 Leuven. Meer info hierover vindt u in de privacyverklaring van Landelijke Gilden vzw. Voor het beheer van specifieke lokale gegevensbestanden treedt onze lokale afdeling zelf op als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op drie manieren:

1. Door u bezorgde informatie

Wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of campagnes, of diensten aanvraagt, waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. de ontvangst van onze nieuwsbrief, de formulieren om lid te worden of om contact op te nemen) kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals uw aanspreektitel, uw voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, beroep, lidnummer en interesses.

U garandeert dat de gegevens die u aan ons meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan onze plaatselijke Landelijke Gilde mee te delen. Wij kunnen u de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Gegevens verzameld voor Landelijke Gilden vzw

Wanneer de plaatselijke Landelijke Gilde gegevens verzamelt in het kader van haar plaatselijke activiteiten, kan zij gegevens van nieuwe leden en sympathisanten invoeren en aanpassen in de centrale ledendatabank van Landelijke Gilden vzw. In dat geval verzamelen wij meestal gelijkaardige gegevens zoals uw naam, voornaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, waar u lid wenst te worden en uw interesses.

3. Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze website surft*, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie vindt u hiervoor terug in onze cookieverklaring.

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De plaatselijke Landelijke Gilde verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· in het kader van het ledenbeheer en om u de voordelen van het lidmaatschap toe te kennen (zoals bv. de toegang tot onze ledenactiviteiten of dienstbetoon, kortingen, etc. );

· om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;

· om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.);

· om u de producten of diensten te leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd;

· om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;

· om een profiel aan te maken op onze website;

· om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten of voor het personaliseren ervan;

· om analyses en/of historisch onderzoek te verrichten ten einde de dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten bij uw behoeftes;

· om ledeninformatie uit te wisselen met Landelijke Gilden vzw;

· om deelnemers aan nationaal ondersteunde activiteiten te informeren over onze actviteiten;

· in het kader van de opmaak van een sponsor- of subsidiedossier;

· in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;

· voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;

· …

Afhankelijk van de dienst die we via onze website aan u verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

· uw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder vraag 10 “Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?”).

· uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bv. wanneer u informatie wenst te ontvangen i.v.m. het lidmaatschap.

· de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van uw lidmaatschap of wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten.

· wettelijke verplichtingen die desgevallend op onze plaatselijke Landelijke Gilde rusten (bv. in het kader van subsidiëring).

· de gerechtvaardigde belangen van onze plaatselijke Landelijke Gilde, waaronder het beheren van onze website*, het informeren van onze leden over onze activiteiten, het uitwisselen van informatie met Landelijke Gilden vzw.

Hoewel de website van onze plaatselijke Landelijke Gilde* over het algemeen niet gericht is op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen jonger dan 13 indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder vraag 4 van deze Privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

– andere lokale afdelingen of bovenlokale structuren voor bv. het gezamenlijk aanbieden van activiteiten;

– Landelijke Gilden vzw voor bv. het doorgeven van ledengegevens aan de centrale ledendatabank;

– bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven;

– IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden;

– advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten;

– overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.

5. Verwerkt de plaatselijke Landelijke Gilde uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Onze plaatselijke Landelijke Gilde verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor ons diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie – artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u ons een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen. De nodige contactgegevens vindt u op deze website.*

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die de plaatselijke Landelijke Gilde verzamelt worden schriftelijk bewaard of opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens. Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De plaatselijke Landelijke Gilde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van onze leden bewaren we minstens zolang zij lid zijn bij ons en gedurende 10 jaar daarna.

Daarnaast kunnen we gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?

Onze website en/of onze publicatie kunnen referenties (bv. via hyperlinks, URL, QR-code) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. De plaatselijke Landelijke Gilde is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u de inhoud van op onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. De plaatselijke Landelijke Gilde is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door de plaatselijke Landelijke Gilde worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder heeft u het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

U kunt ons steeds laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van ons producten- en dienstenaanbod.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (gericht aan het bestuur van de plaatselijke Landelijke Gilde) of per e-mail (zie contactgegevens op onze website*) aan de plaatselijke Landelijke Gilde te richten.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.

11. Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

· via het contactformulier op onze website* of op de website van Landelijke Gilden vzw;

· via e-mail (zie contactgegevens op de website* van deze plaatselijke Landelijke Gilde of via info@landelijkegilden.be);

· per post naar Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven;

· per telefoon op het nummer 016 28 60 23.

*Niet alle plaatselijke Landelijke Gilden beschikken over een eigen website.

Privacyverklaring – plaatselijke Landelijke Gilde – Versie 1.2