Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers

Algemeen
Door de ‘Wet betreffende de rechten van de vrijwilligers’ die sinds 1 augustus 2006 van kracht is, is onze vereniging verplicht aan haar vrijwilligers informatie te geven over de voorwaarden waaronder vrijwilligers en organisatie samenwerken.

Informatie over de organisatie
De sociale doelstelling van onze Landelijke Gilde
De landelijke gilden zijn er voor de bewoners van het platteland en hun gezin. Ze willen al deze mensen verenigen om in solidariteit een programma te realiseren dat zeer divers van aard is. Met elke activiteit wordt gewerkt aan één of meer van volgende doelen: gemeenschapsvorming, educatie, cultuurspreiding en maatschappelijke activering. De landelijke gilden bouwen zo mee aan een dynamisch platteland. Dit alles wordt maar mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van leden en bestuursleden, die gestructureerd en ondersteund wordt door de vzw Landelijke Gilden die als vereniging erkend en gesubsidieerd is door de Vlaamse overheid, zoals voorzien in het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De organisatie vzw Landelijke Gilden
Onze vereniging is erkend als afdeling die verbonden is met de vzw Landelijke Gilden. Het Nationaal Bestuur van Landelijke Gilden treedt hier op als Algemene Vergadering van de vzw Landelijke Gilden. In uitvoering van de ‘Wet betreffende de rechten op het vrijwilligerswerk’ van 3 juli 2005 en aangepast op 18 mei 2006, is het de vzw Landelijke Gilden die als organisatie de verantwoordelijkheid opneemt voor de inzet van vrijwilligers in de erkende afdelingen.

De verplichte verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA)
De BA van de organisatie is – voor wat de risico’s van het vrijwilligerswerk betreft – gedekt in een ‘Polis Verenigingsleven’, die afgesloten is bij de NV KBC Verzekeringen, met als referentienummer: A9/28.868.433.

Informatie voor vrijwilligers van de Landelijke Gilde Tongerlo vzw
Andere verzekeringen die afgesloten zijn
De ‘Polis Verenigingsleven’, afgesloten bij de NV KBC Verzekeringen met als referentienummer A9/28.868.433, biedt nog een aantal bijkomende:

• de BA en de Lichamelijke Ongevallen (LO) van de gewone, de toegetreden leden en hun inwonende gezinsleden, tijdens en op de weg van en naar de activiteiten van de landelijke gilde;• de BA en de LO van alle personen die de vereniging bijstaan bij de organisatie van een activiteit, ook als ze geen lid zijn;
• de BA en de LO van personen die deelnemen aan activiteiten met het oog op ledenwerving, onder bepaalde voorwaarden;
• een dekking ‘rechtsbijstand’ voor alle hierboven vermelde groepen van personen;
• een dekking ‘toevertrouwd goed’, onder bepaalde voorwaarden.
Gedetailleerde en actuele informatie over de hoogte van de verzekerde bedragen én eventuele concrete voorwaarden en/of uitsluitingen, is raadpleegbaar op het bestuursledengedeelte van de website www.landelijkegilden.be. Op eenvoudige vraag is ze via de secretaris ook opvraagbaar bij het nationaal secretariaat.

De onkostenvergoedingen die betaald worden
Onze vereniging betaalt geen vergoedingen voor hun prestaties uit aan haar vrijwilligers. Enkel de voor onze vereniging reëel gemaakte kosten worden terugbetaald.

Als vrijwilliger ben je gebonden door de geheimhoudingsplicht
Als je bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk persoonlijke of vertrouwelijke informatie over leden verneemt, ben je gebonden door de geheimhoudingsplicht. Alle informatie over gezondheid, sociale en familiale toestand, financiële middelen, sociale problemen, persoonlijke, religieuze, filosofische of levensbeschouwelijke overtuiging, vallen onder het vrijwilligersgeheim. Toch kunnen er zich ook situaties voordoen waarin je wél moet rapporteren, zoals bijv. bij een misdrijf of mishandeling.